domingo

la iluminación suprema.


1.- bodhidharma (440-?)
2.- sosan (?-606)
3.- hui neng (638-713)
4.- hui hai (730-800)
5.- huang po (?-850)
6.- rinzai (?-866)
7.- bankei yotaku (1622-1693)
8.- shôei (1959-?)


última revisión: 2018